Solicitude de participación para xantares e ceas na rúa

Ao premer enviar asumo os compromisos estipulados nas Normas de Participación de Xantares e Ceas na Rúa da Feira Franca e entendo que, en caso de non respectalos, a organización poderá excluír a miña solicitude ou ben proceder á retirada dos elementos non autorizados ou do propio posto durante o día da celebración da XIX Feira Franca.

Ademais entendo que as posibles infraccións cometidas serán recollidas pola Organización, quen se reservará o dereito de excluír a miña candidatura para próximas edicións da Feira Franca.

Nome e apelidos:*
DNI:*
Número de teléfono:*
Enderezo:*
Enderezo electrónico:*
Solicitude:*
Número de solicitude do ano pasado (se o lembra):
Lugar que se solicita:*
Situación da mesa en anos anteriores:

Características do posto:

Número de participantes:*

Espazo que utilizará (medidas totais):

Altura:*
Anchura:*
Lonxitude:*
Lume:*
Observacións:
Fotocopia do DNI:*

Ao premer enviar indicas que liches e aceptas as normas de xantares e ceas na rúa da Feira Franca e a política de privacidade.

AVISO LEGAL: En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (en diante RGPD) informámoslle que os seus datos persoais serán tratados e quedarán incorporados nos ficheiros de Feira Franca XX, co fin de prestarlle os servizos de xestión solicitados. Neste sentido, vostede consente de forma expresa que os seus datos sexan tratados por Feira Franca XX para dar cumprimento á finalidade indicada anteriormente así como para remitirlle información relativa aos devanditos servizos. Así mesmo, informámoslle que vostede pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dispostos legalmente fronte a Feira Franca XX.

*