Solicitude de participación para mercado

Ao premer enviar asumo os compromisos estipulados nas Normas do Mercado de artesanía e alimentación da Feira Franca e entendo que, en caso de non respectalos, a organización poderá excluír a miña solicitude ou ben proceder á retirada dos elementos non autorizados ou do propio posto durante o día da celebración da XX Feira Franca.

Ademais entendo que as posibles infraccións cometidas serán recollidas pola Organización, quen se reservará o dereito de excluír a miña candidatura para próximas edicións da Feira Franca.

Así mesmo, declaro responsablemente:

  • estar ao corrente das obrigas legais, fiscais, laborais, medioambientais e hixiénico sanitarias do exercicio da miña actividade.
  • que no caso de vender produtos alimentarios estes cumpren coas normas de seguridade e hixiene vixentes.
  • que entendo e acepto o presente documento, polo que veño obrigado/a a subscribir seguro de responsabilidade que cubre o espazo autorizado pola organización e a miña actividade desenvolvida no mesmo.
Nome comercial:
Nome e apelidos:*
DNI ou CIF:*
Número de teléfono:*
Enderezo:*
Enderezo electrónico:*
Participación en edicións anteriores:*
Explique as actividades que quere desenvolver:*
Persoas que van estar no posto (nome, apelidos e función):*

Características do posto:

Espazo que utilizará (medidas totais):

Altura:*
Anchura:*
Lonxitude:*
Lume:*
Materiais usados na súa construción:*
Actividades complementarias:

Documentos que debes achegar:

  • carta de produtos e prezos
  • copia do DNI da persoa representante
  • unha fotografía do posto, unha fotografía dos produtos e unha fotografía da indumentaria
  • no caso dos postos de alimentación é preciso presentar unha copia dos certificados de manipulación de alimentos
    de todas as persoas que van atender o posto
  • no caso de que se dispoña, copia do carné de artesán

Debes achegar todos os documentos nun mesmo arquivo en formato PDF de máximo 8 Mb. De non ser así, non se atenderá a petición.

Achega de documentos nun único arquivo de máximo 8 Mb:*

AVISO LEGAL: En cumprimento do establecido no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (en diante RGPD) informámoslle que os seus datos persoais serán tratados e quedarán incorporados nos ficheiros de Feira Franca XIX, co fin de prestarlle os servizos de xestión solicitados. Neste sentido, vostede consente de forma expresa que os seus datos sexan tratados por Feira Franca XIX para dar cumprimento á finalidade indicada anteriormente así como para remitirlle información relativa aos devanditos servizos. Así mesmo, informámoslle que vostede pode exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dispostos legalmente fronte a Feira Franca XIX.

*