Normas xantares e ceas na rúa

Co fin de situar postos de xantares e ceas particulares na rúa o día da Feira Franca (sábado, 2 de setembro de 2016), é necesario cumprir unha serie de normas que a continuación detallamos:

 • Entregar a solicitude, debidamente cuberta, dentro do prazo estipulado: do 15 de xuño ao 17 de xullo, na oficina da Feira Franca da rúa de Afonso XIII (ao carón da Biblioteca Pública) en horario de 10.00 a 14.00 horas ou cubrir o formulario en www.feirafranca.gal.
 • Aceptar as seguintes condicións:

1. Espazos e ambientacion

 • As mesas admitidas deberán pór nun lugar visíbel o número de identificación facilitado pola organización.
 • As persoas solicitantes deberán adaptarse ao espazo asignado pola organización, non podendo ampliar o número de metros que conste no documento de aceptación.
 • Na asignación de espazos terase en conta a decoración, ambientación e organización de actividades lúdicas e de animación acordes co espírito de recreación histórica que caracteriza a Feira Franca. A este respecto, pódense achegar fotografías ou outra información que se considere de interese.
 • Deberá ocultarse calquera elemento que resulte anacrónico (quedan prohibidas as carpas industriais e os toldos de plástico).
 • Os postos deben ser de madeira ou, caso contrario, estar cubertos con tecidos rústicos (liño, lenzo, tea de saco…).
 • Os postos exteriores non se poderán cubrir de papel.
 • En caso de chuvia, as mesas deberán estar provistas dos materiais apropiados para protexerse. Se os materiais fosen de plástico, deberán estar totalmente ocultos.
 • De igual xeito, a louza empregada ha de ser de barro ou madeira, quedando prohibido que aparezan á vista botellas de plástico, latas ou calquera material fóra de época.
 • Non se fará publicidade de ningunha marca comercial.
 • Todas as persoas da mesa vestirán traxes adecuados á época histórica da festa (segunda metade do século XV).
 • Este ano a XVI Feira Franca está dedicada á alquimia, polo que tanto a ambientación do espazo como as actividades organizadas nos xantares e ceas na rúa poderán xirar arredor a ese tema.
 • A música e a animación deben ter unha temática exclusivamente medieval. Calquera outro tipo de música e alteración do espírito da época da festa non está permitido.

2. Montaxe

O horario de montaxe é: Sábado día 2 de setembro de 6.00 a 10.00 horas (queda terminantemente prohibido montar antes desa hora). O incumprimento desta norma poderá ser motivo de exclusión do posto na Feira.

3. Lume e grellas

 • As mesas que queiran facer lume deberán facelo constar na solicitude de participación.
 • O lume farase no espazo que asigne a ORGANIZACIÓN para ese fin, en cada caso.
 • NON SE PODE FACER LUME DEBAIXO DE toldos, instalacións eléctricas ou outros ELEMENTOS SUSCEPTÍBEIS DE ARDER.
 • O ESPAZO NO QUE SE FAGA O LUME DEBE ESTAR PERFECTAMENTE PARAMENTADO, impedindo o acceso a este de toda persoa allea ao cociñado.
 • O LUME DEBE DE ESTAR CORRECTAMENTE ILLADO MEDIANTE O USO DE PRANCHAS METÁLICAS EN TRES DAS CATRO CARAS DO SOPORTE.
 • AS PRANCHAS METÁLICAS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE ILLADAS POLA PARTE EXTERIOR para impedir queimaduras a terceiras persoas.
 • As mesas terán no espazo delimitado para o lume un EXTINTOR 6 kg EFICACIA 21 A-113 B ou dous de 3 kg.
 • Os extintores deberán cumprir coas revisións correspontentes (non caducados e retimbrados).
 • A delimitación do espazo do lume, a protección do lume e o extintor deben estar LISTOS PARA A REVISIÓN por parte dos servizos de seguridade ÁS 10 HORAS DA MAÑÁ.
 • O APAGADO DOS LUMES deberá realizarse antes das 24 horas do sábado.
 • O incumprimento desta normativa de lumes será motivo para o precinto inmediato do espazo autorizado.
 • Recoméndase que, no caso de empregar pacas de palla, se mollen antes e non se usen como cadeiras nen mesas.

4. Responsabilidade e acreditacions

A persoa responsábel da mesa deberá ter no seu poder a acreditación da mesa durante as horas de montaxe. Ademais, tomará as medidas necesarias para non deixar no espazo usado restos de lixo, graxa, aceites etc. É obrigatorio contar cun depósito para o lixo acorde coa ambientación da festa (sacos, cestos…). Responsabilizarase de:

 • Respectar o espazo asignado e de recrear nel a época medieval.
 • O servizo de cociña, ou calquera outro tipo de servizo de apoio no que se empreguen materiais ou utensilios fóra de época, deberá facerse camuflado de cara ao público e respectando sempre a lexislación en materia de seguridade e hixiene alimentaria.

As persoas participantes deberán acatar a supervisión que realizará a organización.
A autorización para a montaxe dunha mesa non é transferíbel, sendo responsábel a persoa titular de dita autorización.

Os postos que non sigan as anteditas normas ou as indicacións da organización poderán ser retirados.