Normas do mercado de artesanía e alimentación

1. Duracion e horarios

O mercado terá lugar o sábado 2 de setembro de 2017 de 11.00 a 22.00 horas.

A MONTAXE farase de 06.00 a 10.00 horas e a DESMONTAXE a partir de 00.00 horas respectando as normas de seguridade na instalación e montaxe así como as normas en materia de ruído.

2. Requisitos de acceso

Para entrar no proceso de selección para a colocación dun posto de mercado é preciso ser maior de idade e presentar a seguinte documentación:

 • Formulario de solicitude e aceptación de normas debidamente cubertos e asinados.
 • Carta de produtos e prezos.
 • Copia do DNI da persoa representante.
 • Fotografías do posto, dos produtos e da indumentaria.
 • No caso dos postos de alimentación é preciso presentar unha copia dos certificados de manipulación de alimentos de todas as persoas que van atender o posto.
 • No caso de que se dispoña, copia do carné de artesán.
 • Este ano, como novidade, a solicitude de participación e a achega de documentos pódese facer en www.feirafranca.gal no apartado “Participa”.
 • A presentación de documentación falsa ou irregular será motivo de exclusión.
 • Aquelas solicitudes que non veñan acompañadas por algún dos documentos esixidos non serán admitidas.
 • A autorización para a montaxe dun posto no mercado non é transferíbel, a persoa titular será a responsábel de dita autorización.
 • As persoas responsábeis dos postos tamén son responsábeis da legalidade da súa xestión (actividade profesional, fiscalidade, contratación, seguridade e hixiene, montaxe, mantemento e funcionamento, etc).

3. Recepcion de solicitudes

 • Do 15 de xuño ao 17 de xullo de 2017. A data límite para presentar a solicitude é o 17 de xullo de 2016 ás 14.00 h.
 • A documentación poderase presentarse na oficina da Feira Franca na rúa de Afonso XIII de 10.00 a 14.00 h ou de xeito telemático en www.feirafranca.gal.

4. Criteiros de seleccion

  • Na selección dos postos terase en conta a orixinalidade, calidade, presentación e elaboración artesanal e non se admitirá a venda daqueles produtos elaborados por procedementos industriais ou moi comercializados.
  • A participación no mercado supón o compromiso de que os produtos á venda sexan elaborados de xeito artesana.

5. Listaxe de postos admitidos

A listaxe provisional de solicitudes admitidas publicarase a partir do día 26 de xullo de 2017 en www.feirafranca.gal e estará a disposición das persoas interesadas na oficina da Feira Franca.

 • Abrirase un prazo de 7 días naturais para a presentación de reclamacións.
 • A partir do 2 de agosto, publicarase a listaxe definitiva de solicitudes admitidas, contra esta listaxe non cabe ningunha alegación.

 

6. Taxas

Unha vez publicada a listaxe definitiva, os postos admitidos deberán poñerse en contacto coa organización e pagar a cantidade establecida na correspondente ordenanza fiscal dependendo do espazo ocupado, e sempre previamente á instalación do posto. A taxa liquidarase no departamento de Xestión Tributaria do Concello de Pontevedra.

7. Seguro de Responsabilidade Civil

É de obrigado cumprimento para todos os postos de mercado admitidos (tanto alimentación como artesanía) ter un seguro de responsabilidade civil, comprobando que estea vixente o día da feira e que cubra a actividade específica que se vai desenvolver. Deberase entregar á organización copia da póliza e do recibo correspondente.

8. Espazos e ambientación

Lembramos que a Feira Franca é a recreación dunha feira medieval e, por iso, é importante seguir unha serie de pautas e liñas estéticas acordes coa época:

 • NON ESTÁ PERMITIDO O USO DE BOLSAS, VASOS, PRATOS E CUBERTOS DE PLÁSTICO.
 • Os postos deben ser de madeira ou, en caso contrario, estar cubertos e decorados con tecidos rústicos (liño, lenzo, tea de saco…).
 • En caso de chuvia, os postos deberán estar provistos dos materiais apropiados para protexerse. Se os materiais fosen de plástico, deberán estar totalmente ocultos.
 • Non estarán á vista plásticos nin materiais que non estean acordes coa festa.
 • Os postos exteriores NON poden estar cubertos de papel.
 • Todos os produtos que se vendan deben estar embalados con materiais típicos da época e quedan expresamente prohibidos o plástico e o aluminio.
 • Quedan totalmente prohibidas as carpas industriais, toldos de plástico e estruturas artificiais non acordes coa época.
 • Os postos de alimentación deberán ocultar bombonas, cociñas e calquera outro elemento que resulte anacrónico.
 • Todos os carteis, prezos e rótulos estarán redactados en galego e adaptados á estética medieval.
  Todas as persoas que vaian estar no posto vestirán traxes adecuados á época histórica en que se ambienta a festa.
 • Non se fará publicidade de ningunha marca comercial.
 • Este ano a XVI Feira Franca está dedicada á alquimia, polo que tanto a ambientación do espazo como as actividades organizadas poderán xirar en torno a ese tema.
 • A música e a animación deben ter unha temática exclusivamente medieval. Calquera outro tipo de música e alteración do espírito da época da festa non está permitido.
 • Establecerase un horario de montaxe e desmontaxe de postos para o acceso de vehículos ao recinto do mercado.
 • Cada participante é responsábel da limpeza e da seguridade interna do seu posto. As persoas responsábeis do posto tomarán as medidas necesarias para non deixar restos de lixo, manchas de graxa, aceite ou similares no lugar que ocuparon.
 • Esíxese que haxa un depósito de lixo en cada posto de comida, acorde coa ambientación da festa (sacos, cestos…).
 • As estruturas fixas dos postos deberán estar alonxadas 3 metros dos xiros das rúas.
 • Os postos deberán ter nun lugar visíbel o número de identificación asignado pola organización.
 • Cada participante deberá respectar o espazo asignado pola organización.
 • Non está permitida a presenza de animais nos postos.
 • Iluminación: poderá conectarse ao cadro eléctrico máis próximo. Non está permitida a conexión de pranchas, fornos eléctricos ou calquera outro aparato que poida provocar cortes no subministro eléctrico; as persoas titulares do posto son responsábeis dos danos e avarías que poidan causar.
 • Só se poderán vender os produtos que foron autorizados.
 • Os postos ofertarán produtos acordes co espírito da festa e de boa relación calidade/prezo.
 • A listaxe de prezos non se alterará ao longo do día e deberá estar á vista. Non se poderán cobrar prezos abusivos nin modificar a calidade do produto que se venda.
 • O cartel da listaxe de produtos e prezos debe facer referencia á existencia de follas de reclamación a disposición do público.

9. Lumes e grellas

 • Os postos que queiran facer lume deberán facelo constar na solicitude de participación.
 • O lume farase no espazo que asigne a ORGANIZACIÓN para ese fin en cada caso.
 • NON SE PODE FACER LUME DEBAIXO DE toldos, instalacións eléctricas ou outros ELEMENTOS SUSCEPTÍBEIS DE ARDER.
 • O ESPAZO NO QUE SE FAGA O LUME DEBE ESTAR PERFECTAMENTE PARAMENTADO, impedindo o acceso ao mesmo de toda persoa allea ao cociñado.
 • O LUME DEBE DE ESTAR CORRECTAMENTE ILLADO MEDIANTE O USO DE PRANCHAS METÁLICAS EN TRES DAS CATRO CARAS DO SOPORTE.
 • AS PRANCHAS METÁLICAS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE ILLADAS POLA PARTE EXTERIOR para impedir queimaduras a terceiras persoas.
 • Os postos terán no espazo delimitado para o lume un EXTINTOR 6 kg EFICACIA 21 A-113 B ou dous de 3 kg. Os extintores deberán cumprir coas revisións correspontentes (non caducados e retimbrados).
 • A delimitación do espazo do lume, a protección do lume e o extintor deben estar LISTOS PARA A REVISIÓN por parte dos servizos de seguridade ÁS 10 HORAS DA MAÑÁ.
 • O APAGADO DOS LUMES deberá realizarse antes das 24 horas do Sábado.
 • O incumprimento desta normativa de lumes será motivo para o precinto inmediato do espazo autorizado.

10. Regras de seguridade e hixiene para o mercado de alimentación

 • As instalacións deben estar limpas e en boas condicións para evitar o risco de contaminación dos alimentos.
 • Todos os establecementos que confeccionan alimentos deberán estar dotados de condicións frigoríficas e equipamentos apropiados para a súa conservación.
 • Os produtos alimenticios que estean expostos no exterior dos establecementos deberán estar en recipientes apropiados.
 • Deben vixiarse os alimentos que precisen ser servidos en frío evitando todos os riscos para a saúde.
 • Os espazos deberán ser dotados de medios eficaces de loita contra incendios.
 • O persoal do establecemento debe extremar as medidas de hixiene.
 • Non está permitido que o persoal que se encargue dos cobros manipule tamén os alimentos.
 • O persoal do establecemento que estea en contacto cos alimentos debe posuír o certificado de manipulador/a de alimentos, que se presentará xunto coa solicitude.
 • Todos os artigos, aparellos e equipamentos deben ser mantidos limpos e en bo estado de conservación.
 • Os pratos, cubertos, copas… deberán ser colocados nas mesas ou nos balcóns pouco antes de que se inicie a actividade.

O INCUMPRIMENTO DE CALQUERA DESTAS NORMAS SUPÓN A EXCLUSIÓN INMEDIATA DA PARTICIPACIÓN NO MERCADO.

A organización resérvase o dereito de facer calquera modificación no mercado así como a anulación deste por cuestións de seguridade ou de forza maior.